top of page
AdobeStock_180728722.jpeg

Konstriksyon vwayaje Roadshow

Anplwayè ki patisipe nan Konstriksyon Roadshow la pral vwayaje nan lekòl lokal yo (K-12 ak apre lekòl segondè) pou pale ak elèv yo sou chemen karyè nan endistri a, fè yon demonstrasyon an dirèk sou kèk aspè nan travay yo fè a, epi reponn kesyon. Entèaksyon senp sa yo fè yon gwo enpak sou elèv yo epi yo gen pouvwa pou fòme avni yo!

Pare pou frape wout la?

 

Ede ankouraje endistri konstriksyon epi bay elèv yo yon chans pou yo eksplore konstriksyon kòm yon opsyon karyè. Konsèy la te kreye plan sa yo, enstriksyon etap pa etap, ak lis resous pou ede w planifye roadshow ou a!

Si w se yon anplwayè ki enterese patisipe nan yon roadshow, tanpri kontakte nou nanconstruction@westmiworks.org.

Karyè nan Mwa Konstriksyon

TRAVELING ROAD SHOW
PLAN ANPLWAYE

OBJEKTIF LESON

 • Anseye elèv yo sou opòtinite karyè nan konstriksyon.

 • Anseye elèv yo sou chemen karyè espesifik. (Kòmanse isit la! Jwenn la!)

 • Amelyore konpreyansyon elèv yo sou sa endistri konstriksyon an ye ak poukisa li se yon karyè ki gen sans.

MATERYÈL

 • Telefòn selilè oswa laptop (pou egzamen Craft Pro).

 • Aktivite nan salklas enprime.

 • Plim/kreyon.

 • Fichye Konsèy Karyè Konstriksyon.

 • Nenpòt atik adisyonèl ou vle bay.

 

AKTIVITE

 • Entwodiksyon

 • Kesyon diskisyon

 • Hands-on demonstrasyon an dirèk

 • Videyo nan salklas la

 • Ki Craft Pro ou ye? aktivite

ENSTRIKSYON ETAP-PA-ETAP

1. ENTWODIKSYON5 minit

Kòmanse pa enfòme elèv yo ke yo pral aprann sou chemen karyè ak endistri konstriksyon jodi a. Pandan w ap prezante leson an, asire w ke w prezante w ak envit ki anba yo (si gen nenpòt kesyon pandan, tanpri reponn sa yo).

 

 • Non konpayi ak wòl ou.

 • Dekri an detay sa ou fè pou konpayi ou swa nan jaden an oswa sou sit travay la.

 • Chemen karyè ou nan konstriksyon.

 • Bagay ou pi renmen sou endistri a.


Pale sou kèk move konsepsyon sou endistri a:

 • Se tout mato ak klou.

 • Se pa yon travay ki an sekirite.

 • Endistri sa a pa pou fanm.

 • Pa gen okenn opsyon pwofesyonèl, tout travay backbreaking.

Di elèv yo poukisa ou panse endistri konstriksyon se yon bon plas pou yon karyè.

2. KESYON DISKISYON5 minit


Sèvi ak pwen sa yo pou evalye konesans aktyèl elèv yo nan endistri a epi gide yon diskisyon.

 • Ki sa ou konnen sou konstriksyon?

 • Èske w konnen nenpòt travay nan konstriksyon?

 • Pale sou yon karyè koup tou de nan jaden an ak nan jaden an.

 • Pale sou pwofesyon ou, sa ou fè ak sa konpayi ou fè.

3. Viv Demonstrasyon 10-15 minit

Lè w ap fè demonstrasyon an viv pale sou sa w ap fè a ak kijan ou ka aprann ladrès ki nesesè pou konplete travay la.

4. VIDEO SOU KARYE KONSTRUKSYON  10 minit

 

Pandan w ap prepare videyo a pou w montre w tanpri pase lEntwodiksyon sou Karyè nan Videyo Konstriksyon Kesyon yo bay elèv yo. Fè elèv yo ranpli repons yoanvan videyo a.

Apre videyo a, ale sou repons yo ak elèv yo (repons tache)
Mande si elèv yo gen nenpòt kesyon konsènan sa yo te wè.

 

5. KIZ 10 minit


Fè elèv yo pran yon egzamen 27 kesyon pou detèmine ki komès ki bon pou yo!  Yo pral pral matche ak yon metye kote yo ka aprann nan rès ak soti nan pwofesyon sa a.

 

Asire w ou reponn nenpòt kesyon elèv yo genyen sou egzamen an oswa pwofesyon yo matche ak yo.
Yon fwa ke tout kesyon yo reponn ou ka fè elèv yo konnen yo ka aprann plis sou karyè sou laPaj Kat Karyè Konstriksyon.

konekte ak nou

Enskri pou bilten nou an anba a epi pa janm rate nouvèl enpòtan ak opòtinite konstriksyon.

bottom of page